Historie

 
 
Historie
Sidste del af 1800-tallet er en af de mest inter­essante epoker i Danmarks moderne historie.
Danmark fik i 1849 en ny grundlov. Den ga­ranterer alle borgere frihed i trosspørgsmål. Det var nu - for første gang - tilladt at danne menigheder uden for folkekirkens regi og kon­trol. Mange frie kredse stod parat til at benytte sig af denne nyvundne ret.
Inspirationen udefra var vigtig for den del af vækkelsesfolket, der søgte frihed uden for fol­kekirken.
Mange immigranter vendte tilbage til det gamle land, som fortalere for det nye kri­sten- og kirkeliv, de havde oplevet i Amerika.
Verden var allerede da begyndt at skrumpe.
 
Folkevækkelserne
Kendetegnende for tiden var en række lokalt betonede folkelige og religiøse vækkelser. Fæl­les for disse vækkelser var protesten og mod­standen mod den rationalistiske forkyndelse i folkekirken, der efter manges mening ikke havde meget med kristendom at gøre. Vækkel­sesfolket prioriterede bibelstudium og bøn og følte sig efterhånden langt fra den officielle kirke. Nogle sluttede sig sammen i foreninger eller valgmenigheder og forblev i folkekirken med det formål at re­formere den. De mest radikale delte Søren Kierkegaards bidende kirkekritik og mistede tilliden til systemet. De ville ikke vente længere.
 
Evangelisk Frikirke Danmark
 Det var i denne historiske sammenhæng Det Danske Missionsforbund (Evangelisk Frikirke Danmark) blev stiftet i 1888. 
En væsentlig inspirator var svensk-amerikane­ren Frederik Franson, der havde stiftet be­kendtskab med store vækkelser i USA. Også den norske adelsfrøken Cathrine Juell blev en vigtig faktor i dannelsen af frie menigheder.
 Fiskeren Jens Jensen-Maar fra Thisted hørte Cathrine Juell og begyndte snart selv at præ­dike i de frie menigheder, der skød op mange steder. Jensen-Maar var på mange måder en samlende faktor og en fælles talsmand for de unge menigheder, hvoraf en del fra 1888 slut­tede sig sammen i et fælles forbund kaldet »Det Danske Missionsforbund«.

 
 
Tylstrup Frikirke
(Fra bogen ”En dansk vækkelsesbevægelse” s. 198)
Menigheden i Tylstrup blev stiftet år 1889.
Ved hovedlandevejen Aalborg-Hjørring ligger den store landsby Tylstrup. Her findes en af Missionsforbundets største landmenigheder. Den første frie missionsvækkelse her fandt sted omkring 1889-90, da Cathrine Juell og lidt senere Jensen-Maar holdt møder i Tylstrup, Tylstrup Hede og Brændskov. Da de kom til egnen, fandt de på en måde jordbunden beredt for evangeliet. Thi det var netop her i sognene omkring Brønderslev, at folkeskolelæreren Mogens Abraham Sommer, der var stærkt påvirket af Søren Kierkegaards tanker, en menneskealder tidligere havde prædiket og fået mange til at se det hule i statskirken. Vækkelsen, som spredte sig til de nærliggende landsbyer Ajstrup og Sulsted, resulterede hurtigt i en vis form for organiseret menighedsliv. Allerede i 1894 byggede menigheden det første missionshus, der endnu kan ses ved landevejen nord for Tylstrup. Dette missionshus erstattedes i 1934 med et nyt, smukt missionshus. Ligeledes er der i 1955 købt en fortræffelig prædikantbolig.

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite